Akty normatywne i administracyjne

Autorzy: Mirosław Karpiuk (red.), Małgorzata Czuryk, Lesław Grzonka, Barbara Krupa, Paweł Sobczyk
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-140-8
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Mirosław Karpiuk (red.), Małgorzata Czuryk, Lesław Grzonka, Barbara Krupa, Paweł Sobczyk
Format:
18x25 cm
Stron:
260


W publikacji scharakteryzowano system źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje ona zarówno aspekt procesowy, jak i materialny stanowienia aktów normatywnych i aktów administracyjnych. Autorzy omawiają również źródła prawa Unii Europejskiej oraz zakres ich oddziaływania na wewnętrzny porządek prawny.

Spis treści

Spis treści:


Wykaz skrótów

Wstęp
Rozdział 1. Pojęcie źródeł prawa Unii Europejskiej i ich podział
Mirosław Karpiuk

1.1. Wstęp
1.2. Prawo pierwotne Unii Europejskiej
1.3. Prawo wtórne Unii Europejskiej
   1.3.1. Rozporządzenia
   1.3.2. Dyrektywy
   1.3.3. Decyzje
   1.3.4. Zalecenia i opinie
1.4. Uwagi końcowe

Rozdział 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako akt normatywny, którego przepisy stosuje się bezpośrednio
Paweł Sobczyk
 
2.1. Wstęp
2.2. Normatywny charakter Konstytucji RP
2.3. Zasada konstytucjonalizmu a bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji RP
2.4. Pojęcie „bezpośredniego stosowania Konstytucji RP”
2.5. Formy bezpośredniego stosowania Konstytucji RP
2.6. Zakres bezpośredniego stosowania Konstytucji RP
2.7. Uwagi końcowe
Rozdział 3. Ustawa jako akt parlamentu ustanowiony w szczególnym trybie
Paweł Sobczyk
 
3.1. Wstęp
3.2. Ustawa jako akt parlamentu
3.3. Ustawa jako akt ustanowiony w ramach szczególnej procedury
3.4. Uwagi końcowe
Rozdział 4. Umowy międzynarodowe jako źródło prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
Mirosław Karpiuk
 
4.1. Pojęcie umowy międzynarodowej
4.2. Zawieranie umów międzynarodowych
   4.2.1. Projekt umowy międzynarodowej i dokumenty towarzyszące
   4.2.2. Pełnomocnictwa
   4.2.3. Negocjacje
   4.2.4. Wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami umowy międzynarodowej
      4.2.4.1. Podpisanie umowy międzynarodowej
      4.2.4.2. Ratyfikacja umowy międzynarodowej
      4.2.4.3. Zatwierdzenie umowy międzynarodowej
   4.2.5. Zastrzeżenia
4.3. Ogłaszanie umów międzynarodowych
Rozdział 5. Działalność prawodawcza administracji rządowej
Mirosław Karpiuk
 
5.1. Akty normatywne stanowione przez organy administracji rządowej
   5.1.1. Akty prawa miejscowego organów administracji rządowej
   5.1.2. Publikacja aktów prawa miejscowego
   5.1.3. Rozporządzenia wydawane przez organy administracji rządowej jako źródła prawa powszechnie obowiązującego oraz normatywne akty o charakterze wewnętrznym
   5.1.4. Przygotowywanie projektów aktów normatywnych
   5.1.5. Działalność koordynacyjna i doradcza w ramach procesu prawodawczego
   5.1.6. Działalność lobbingowa w procesie stanowienia aktów normatywnych przez organy administracji rządowej
5.2. Kontrola i nadzór nad działalnością prawodawczą administracji rządowej
   5.2.1. Kontrola i nadzór nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez wojewodę
i organy rządowej administracji niezespolonej
   5.2.2. Kontrola i nadzór nad aktami normatywnymi, innymi niż akty prawa miejscowego, stanowionymi przez organy administracji rządowej
   5.2.3. Bezprawie normatywne
Rozdział 6. Kontrola zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
i ustawami  
Paweł Sobczyk
 
6.1. Wstęp
6.2. Centralne organy państwowe
6.3. Przedmiot kontroli
6.4. Wzorzec kontroli
6.5. Uwagi końcowe
Rozdział 7. Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego
Małgorzata Czuryk

7.1. Wstęp
7.2. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego jako źródła powszechnie obowiązującego prawa
   7.2.1. Organy właściwe w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego
   7.2.2. Akty prawa miejscowego normujące zarząd mieniem komunalnym
   7.2.3. Przepisy porządkowe
   7.2.4. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego
   7.2.5. Technika prawodawcza w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego
7.3. Nadzór nad działalnością prawodawczą organów samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego
   7.3.1. Postępowanie nadzorcze
   7.3.2. Przekazywanie aktów prawa miejscowego organom nadzoru w celu badania ich legalności
   7.3.3. Nieważność aktu prawa miejscowego
   7.3.4. Rola sądownictwa administracyjnego w procesie badania legalności aktów prawa miejscowego
7.4. Uwagi końcowe
Rozdział 8. Akty prawne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lesław Grzonka
8.1. Wstęp
8.2. Kompetencje Prezydenta RP w stosunkach z parlamentem
   8.2.1. Kompetencje związane z wyborami parlamentarnymi
   8.2.2. Kompetencje związane z arbitrażem politycznym
   8.2.3. Kompetencje związane z procedurą ustawodawczą
8.3. Kompetencje Prezydenta RP w stosunkach z Radą Ministrów
   8.3.1. Powoływanie oraz przyjmowanie dymisji Rady Ministrów i dokonywanie zmian w jej składzie
   8.3.2. Zwoływanie Rady Gabinetowej
   8.3.3. Stosowanie przepisów Konstytucji RP i ustaw na wniosek Rady Ministrów, jej Prezesa lub właściwych ministrów
8.4. Kompetencje prawotwórcze Prezydenta RP
   8.4.1. Kompetencje wynikające z Konstytucji RP
   8.4.2. Kompetencje wynikające z ustaw
8.5. Uwagi końcowe
Rozdział 9. Decyzja administracyjna oraz środki jej kontroli
Barbara Krupa
 
9.1. Pojęcie decyzji administracyjnej
9.2. Zwyczajne środki zaskarżenia decyzji administracyjnych
9.3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji administracyjnej (żądanie stwierdzenia nieważności decyzji)
9.4. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych
Rozdział 10. Wymogi formalnoprawne decyzji administracyjnej. Aspekt materialnoprocesowy
Mirosław Karpiuk
10.1. Wstęp
10.2. Elementy decyzji administracyjnej – aspekt procesowy
10.3. Elementy decyzji administracyjnej – aspekt materialnoprawny
10.4. Uwagi końcowe
Rozdział 11. Postanowienie administracyjne jako akt o charakterze indywidualno-konkretnym
Małgorzata Czuryk
11.1. Definicja postanowienia
11.2. Elementy postanowienia
11.3. Doręczanie i ogłaszanie postanowień
11.4. Zażalenie na postanowienie
11.5. Rodzaje postanowień
   11.5.1. Postanowienia wydawane w ramach ogólnego postępowania administracyjnego oraz w sprawach zaświadczeń i kosztów postępowania
   11.5.2. Postanowienia wydawane w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
   11.5.3. Postanowienia wydawane w ramach postępowania podatkowego
   11.5.4. Postanowienia wydawane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
   11.5.5. Postanowienia wydawane w ramach procedury budowlanej
11.6. Zaskarżanie postanowień do sądu administracyjnego
Bibliografia
Akty normatywne
Orzecznictwo
   Trybunał Konstytucyjny
   Sąd Najwyższy
   Sądy administracyjne
Literatura
Opis wydania
Autor Mirosław Karpiuk (red.), Małgorzata Czuryk, Lesław Grzonka, Barbara Krupa, Paweł Sobczyk
Stron 260
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu