Controlling i rachunkowość zarządcza kosztów. Wydanie drugie zmienione i rozszerzone

Autorzy: Gertruda Krystyna Świderska redakcja naukowa
ISBN:978-83-8085-355-3
Data dodania:2017-01-19
Autor:
Gertruda Krystyna Świderska redakcja naukowa
Format:
18x25 cm
Stron:
608
Spis treści

Spis treści: Wstęp Część I. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnymRozdział  1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwaWprowadzenie1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej1.2. Cel, istota i zakres rachunkowości zarządczej1.3. Controlling a rachunkowość zarządcza1.4. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa1.5. Nowoczesny system zarządzania kosztami (controlling kosztów)1.5.1. Koszty jako efekt celowego wykorzystania zasobów1.5.2. Obiekty kosztów1.5.3. System zarządzania (controlling kosztów)LiteraturaPodstawowe terminy Część II. Rachunek kosztówRozdział 2. Pomiar i prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowymWprowadzenie2.1. Prezentacja i ewidencja kosztów dla celów sprawozdawczości zewnętrznej2.1.1. Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym2.1.2. Cele sprawozdawczego rachunku kosztów2.1.3. Pomiar i rejestracja kosztów w układzie rodzajowym2.1.4. Funkcjonalna (podmiotowa) struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w rozwiązaniach ewidencyjnych rachunku kosztów2.1.5. Pomiar i rejestracja kosztów w układzie rodzajowo-kalkulacyjnym2.2. Kalkulacja kosztów produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów2.2.1. Cel i obiekt kalkulacji2.2.2. Wpływ organizacji produkcji na wybór metody kalkulacji2.2.3. Rodzaje i metody kalkulacji stosowane w sprawozdawczym rachunku kosztów2.2.4. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany2.2.5. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany2.3. Rachunek kosztów normalnych2.4. Działalność pomocnicza2.4.1. Rozliczenie kosztów wydziałów pomocniczych2.4.2. Kalkulacja kosztów świadczeń działalności pomocniczej2.4.3. Metody rozliczania świadczeń działalności pomocniczej Rozdział 3. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnychWprowadzenie3.1. Proces podejmowania decyzji3.2. Podstawowe pojęcia w problemowym rachunku kosztów3.3. Zastosowanie problemowych rachunków decyzyjnych3.3.1. Decyzja „wytworzyć czy kupić”3.3.2. Decyzja „utrzymanie czy zaprzestanie produkcji”3.3.3. Decyzja „przetwarzanie czy sprzedaż produktów”3.3.4. Realizacja specjalnego zamówienia3.3.5. Optymalizacja decyzji w warunkach ograniczonych zasobów Rozdział 4. Rachunek kosztów zmiennychWprowadzenie4.1. Rachunek kosztów zmiennych4.1.1. Zachowanie się kosztów pod wpływem zmian w poziomie aktywności. Koszty stałe i koszty zmienne4.1.2. Czynniki mające wpływ na zachowanie się kosztów4.2. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych do wyceny zapasów i ustalania wyniku na sprzedaży4.3. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennychRozdział 5. Nowoczesny rachunek kosztówWprowadzenie5.1. Przyczyny powstania i rozwoju nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów5.2. Zdefiniowanie  rachunku kosztów działań w wybranych podręcznikach amerykańskich i polskich5.3. Rachunek kosztów działań5.3.1. Prezentacja koncepcji rachunku kosztów działań przez Kaplana i Coopera5.3.2. Budowa modelu rachunku kosztów działań5.3.3. Hierarchiczny model kosztów5.4. Pożądany model rachunku kosztów działań5.4.1. Podejście zasobowe5.4.2. Kalkulacja kosztów w pożądanym modelu rachunku kosztów działań5.5. Rozwój rachunku kosztów działań5.5.1. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven activity-based costing)5.5.2. Obiektowy rachunek kosztówLiteraturaPodstawowe terminy Część III. Rachunkowość zarządcza zorientowana na pomiar i zrozumienie tworzenia wartości dla klientaRozdział 6. Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb podejmowania decyzji kształtujących rentowność portfela produktów i klientówWprowadzenie6.1. Rola rachunku kosztów w dostarczeniu prawidłowej informacji do zarządzania rentownością portfela produktów6.1.1. Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań do zarządzania rentownością produktów6.1.2. Znaczenie hierarchii kosztów produktów w prawidłowym podejmowaniu decyzji kształtujących rentowność6.2. Kształtowanie rentowności portfela klientów, kanałów dystrybucji oraz rynków6.2.1. Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań do zarządzania rentownością klientów, kanałów dystrybucji i rynków6.2.2. Znaczenie hierarchii kosztów klienta w prawidłowym podejmowaniu decyzji kształtujących rentowność6.3. Budowanie raportów rentowności we współczesnych przedsiębiorstwach – doświadczenia praktyczne6.3.1. Definiowanie obiektów o różnej rentowności6.3.2. Ustalenie przychodów dla zdefiniowanych obiektów6.3.3. Ustalenie kosztów dla zdefiniowanych obiektów Rozdział 7. Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb optymalizacji kosztów w łańcuchu wartościWprowadzenie7.1. Zarządzanie zasobami oraz działaniami w przedsiębiorstwie7.1.1. Zarządzanie zasobami7.1.2. Działania dodające wartość dla klienta i niedodające jej7.1.3. Analiza czynników kosztotwórczych7.2. Zarządzanie kosztami jakości7.3. Zarządzanie kosztami dostawców7.4. Zarządzanie niewykorzystanym potencjałem7.4.1. Wpływ optymalizacji operacyjnej na wysokość kosztów zasobów zaangażowanych7.4.2. Identyfikacja niewykorzystanego potencjału7.4.3. Przypisanie odpowiedzialności za niewykorzystany potencjał w przedsiębiorstwie7.5. Alternatywne podejścia do zarządzania efektywnością w łańcuchu wartości7.5.1. Optymalizacja przy wykorzystaniu teorii ograniczeń7.5.2. Szczupłe zarządzanie i szczupła rachunkowość (lean accounting) Rozdział 8. Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologiiWprowadzenie8.1. Rachunek kosztów docelowych8.1.1. Ustalanie kosztu docelowego8.1.2. Ustalenie kosztu możliwego do osiągnięcia8.2. Metody wspierające osiąganie kosztu8.2.1. Analiza kosztów łańcucha wartości nowego produktu8.2.2. Analiza wartości produktu8.2.3. Kaizen costing8.2.4. Proces projektowania produktów zmierzający do łatwiejszego produkowania i obsługi posprzedażnej8.2.5. Strategia wspólnych platform produktów Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresieWprowadzenie9.1. Analiza: koszty – rozmiary produkcji – zysk9.1.1. Podstawowe założenia analizy: koszty – rozmiary produkcji – zysk9.1.2. Analiza wrażliwości przy niezmienionych kosztach stałych. Wskaźnik (współczynnik) marży na pokrycie (WMNP)9.1.3. Punkt krytyczny9.1.4. Marża bezpieczeństwa9.1.5. Uwzględnienie w analizie KRPZ planowanego zysku na sprzedaży oraz planowanego zysku ze sprzedaży po opodatkowaniu9.1.6. Analiza wrażliwości przy zmianach w poziomie kosztów stałych. Dźwignia operacyjna. Stopień dźwigni operacyjnej9.1.7. Analiza KRPZ przy produkcji wieloasortymentowej9.2. Podejmowanie decyzji9.2.1. Uwzględnienie czynników ograniczających przy produkcji wieloasortymentowej9.2.2. Specjalne decyzje cenowe9.3. Segmentowy rachunek marż pokryciaLiteraturaPodstawowe terminy Część IV. Rachunkowość zarządcza w procesie pomiaru i komunikowania wyników działalnościRozdział 10. Balanced scorecardWprowadzenie10.1. Balanced scorecard – sformalizowany sposób wdrożenia strategii przedsiębiorstwa10.1.1. Balanced scorecard – brakujące narzędzie procesu zarządzania strategicznego10.1.2. Proces przełożenia strategii na działanie przy wykorzystaniu balanced scorecard10.2. Budowa balanced scorecard10.2.1. Perspektywa finansowa10.2.2. Perspektywa klienta10.2.3. Perspektywa procesów wewnętrznych10.2.4. Perspektywa uczenia się i wzrostu10.2.5. Podstawowe zasady budowy balanced scorecard10.3. BSC jako system zarządzania strategią10.3.1. Cykl zarządzania strategią przy wykorzystaniu balanced scorecard10.4. Wdrażanie balanced scorecard10.4.1. Klarowanie strategii10.4.2. Wypracowanie celów strategicznych10.4.3. Budowanie związków przyczynowo-skutkowych10.4.4. Wybór miar oraz określenie ich wartości obecnych i docelowych10.4.5. Opracowanie inicjatyw strategicznych10.4.6. Uruchomienie balanced scorecard10.4.7. Sformalizowany proces realizacji strategii a wyniki przedsiębiorstwRozdział 11. Budżety jako instrument zarządzaniaWprowadzenie11.1. Istota ośrodków odpowiedzialności i pomiar efektów ich działalności11.1.1. Kontrola zarządzania w organizacjach zdecentralizowanych11.1.1.1. Rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności11.1.1.2. Ośrodki odpowiedzialności11.1.2. Ośrodki kosztów11.1.2.1. Koszty kontrolowane i koszty niekontrolowane11.1.2.2. Ośrodki kosztów standardowych11.1.2.3. Ośrodki kosztów dyskrecjonalnych11.1.3. Ośrodki przychodów11.1.4. Ośrodki rentowności11.1.5. Ceny wewnętrzne11.1.5.1. Poziom cen wewnętrznych dla transferu z ośrodka kosztów i rentowności11.1.5.2. Negocjowana cena wewnętrzna a korzyści przedsiębiorstwa11.1.6. Ośrodki inwestycji11.1.6.1. Stopa zwrotu z aktywów (ROI)11.1.6.2. Nadwyżka wyniku na działalności operacyjnej (RI)11.1.6.3. Ekonomiczna wartość dodana (EVA)11.2. Budżety – istota i zasady tworzenia11.2.1. Pojęcie koncepcji zarządzania z wykorzystaniem budżetów11.2.1.1. Co to jest budżet?11.2.1.2. Istota kontroli budżetowej11.2.2. Planowanie strategiczne, taktyczne, operacyjne (budżet)11.2.3. Proces budżetowania, jego zadania i zasady funkcjonowania11.2.3.1. Zadania budżetów11.2.3.2. Etapy procesu budżetowania11.2.3.3. Rodzaje i źródła standardów w procesie tworzenia budżetu11.2.4. Budżet wiodący i jego elementy11.2.5. Metody tworzenia budżetu wiodącego11.2.5.1. Budżety kroczące11.2.5.2. Budżety przyrostowe i „od zera”11.2.5.3. Budżetowanie odgórne i partycypacyjne11.2.6. Ilustracja budżetu wiodącego (ogólnego)11.2.6.1. Dane dotyczące sprzedaży11.2.6.2. Produkcja11.2.6.3. Informacje dotyczące kosztów produkcji11.2.6.4. Koszty sprzedaży11.2.6.5. Koszty ogólnego zarządu11.2.6.6. Środki pieniężne11.2.6.7. Działalność inwestycyjna11.2.6.8. Informacje dotyczące zobowiązań podatkowych11.2.6.9. Opracowanie budżetu11.3. Kontrola wykonania budżetu – wykorzystanie rachunku kosztów standardowych11.3.1. Budżet statyczny – wyjściowy (static budget) i odchylenia od budżetu statycznego (static budget variances)11.3.2. Budżet elastyczny (flexible budget), odchylenia od budżetu elastycznego (flexible budget variances)11.3.3. Analiza odchyleń kosztów11.3.3.1. Odchylenia kosztów materiałów bezpośrednich11.3.3.2. Odchylenia kosztów robocizny bezpośredniej11.3.3.3. Odchylenia zmiennych kosztów pośrednich produkcji11.3.3.4. Odchylenia stałych kosztów pośrednich produkcji11.3.4. Ujawnianie i rozliczanie odchyleń – odchylenia istotne i nieistotne11.4. Krytyka tradycyjnego budżetowania jako narzędzia zarządzania w XXI wieku i kierunki zmian11.5. Budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań11.5.1. Konstrukcja modelu rachunku kosztów działań dla potrzeb budżetowania11.5.2. Szacowanie standardu zużycia zasobów i działań w modelu rachunku kosztów działań dla potrzeb budżetowania11.5.3. Proces sporządzania budżetu według koncepcji Activity Based Budgeting (ABB) – FAZA I – tworzenie planu11.5.4. Aktualizacja budżetu według koncepcji Activity Based Budgeting (ABB) na podstawie rzeczywistej wielkości produkcji/sprzedaży – FAZA II11.5.5. Kontrola wykonania budżetu sporządzonego przy wykorzystaniu Activity Based Budgeting (ABB) – FAZA IIIRozdział 12. Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej – budżetowanie kapitałoweWprowadzenie12.1. Istota budżetowania kapitałowego12.2. Modele budżetowania kapitałowego12.3. Klasyfikacja projektów12.4. Etapy procesu budżetowania kapitałowego12.5. Istotne przepływy pieniężne w budżetowaniu kapitałowym12.6. Techniki budżetowania kapitałowego12.6.1. Metody statyczne12.6.1.1. Rachunek porównawczy kosztów12.6.1.2. Rachunek porównawczy zysków12.6.1.3. Metoda okresu zwrotu12.6.1.4. Księgowa stopa zwrotu12.6.2. Techniki dynamiczne12.6.2.1.  NPV12.6.2.2. Wskaźnik wartości zaktualizowanej netto12.6.2.3. Indeks zyskowności12.6.2.4. Wewnętrzna stopa zwrotu12.6.2.5. Modyfikacje wewnętrznej stopy zwrotu12.7. Instrukcja budżetowa12.8. Problemy budżetowania kapitałowego12.8.1. Ryzyko w procesie budżetowania kapitałowego12.8.2. Koszt kapitału w budżetowaniu kapitałowym12.8.3. Inflacja w procesie budżetowania kapitałowegoRozdział 13. Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanegoWprowadzenie13.1. Istota i cele raportowania zintegrowanego13.2. Elementy raportu zintegrowanego13.3. Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym13.4. Rola rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanymLiteraturaPodstawowe terminy
Opis wydania
Autor Świderska Gertruda Krystyna redakcja naukowa
Stron 608
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu