Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą

Autorzy: Anna Paszkowska-Rogacz, Ewa Brzezińska
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-144-6
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Anna Paszkowska-Rogacz, Ewa Brzezińska
Format:
18x25 cm
Stron:
510


Jeżeli chcesz odnieść sukces oraz tworzyć udane relacje bądź Twoja praca wywołuje stres, to ta książka jest dla Ciebie! Zachęca do zmiany postaw oraz modyfikacji: ról, które się już zdezaktualizowały, działań nieefektywnych w czasach generacji Y, a także systemu wartości i przekonań.

Spis treści

Zapoznaj się z fragmentem książki   więcej


Spis treści:

Od autorek

Za co ci płacą? (zamiast wstępu)

Rozdział 1. Skuteczne przywództwo: Znając siebie, kierować innymi

1. Przywódca i menedżer2. Tradycyjne koncepcje przywództwa   2.1. Teorie cech przywódczych   2.2. Teorie zachowań   2.3. Sytuacyjne teorie przywództwa       2.3.1. Teoria NLW Fiedlera       2.3.2. Ciągła skala zachowań Tannenbauma i Schmidta       2.3.3. Teoria ścieżki do celu Evansa i House’a       2.3.4. Teoria przywództwa sytuacyjnego Hersey’a i Blancharda    2.4. Podejmowanie decyzji przez szefa jako szczególny przypadek teorii sytuacyjnej       2.4.1. Definicja podejmowania decyzji       2.4.2. Typy decyzji       2.4.3. Warunki podejmowania decyzji
      2.4.4. Etapy racjonalnego podejmowania decyzji       2.4.5. Pułapki procesów decyzyjnych       2.4.6. Kompromis i intuicja      2.4.7. Style decyzyjne – różnice indywidualne      2.4.8. Modele decyzyjne3. Lider przyszłości    3.1. Lider charyzmatyczny   3.2. Lider transakcyjny i transformacyjny   3.3. Przywództwo XXI wieku       3.3.1. Podważenie mitu lidera-herosa       3.3.2. Substytuty przywództwa 4. Literatura uzupełniająca

Rozdział 2. Nie ma szefa bez zespołu

1. Współpraca w zespole    1.1. Podstawowe wymiary pracy grupowej    1.2. Dobre i złe zespoły    1.3. Zachowania w zespole – przywództwo podzielone       1.3.1. Zachowania pozytywne związane z realizacją zadań       1.3.2. Zachowania pozytywne związane z kontaktami między ludźmi       1.3.3. Zachowania utrudniające dobre funkcjonowanie grupy       1.3.4. Inne zjawiska negatywne obniżające efektywność pracy grupy 2. Role grupowe    2.1. Opis ról    2.2. Jakie osoby warto mieć w zespole 3. Rozwój zespołu    3.1. Etapy tworzenia i organizacji zespołu    3.2. Kierowanie zespołem na kolejnych etapach rozwoju    3.3. Stadia organizacji pracy zespołowej 4. Grupowe rozwiązywanie problemów    4.1. Zalety grupowego rozwiązywania problemów    4.2. Wady grupowego rozwiązywania problemów    4.3. Dodatnie i ujemne czynniki grupowego podejmowania decyzji    4.4. Podstawowe umiejętności szefa przy prowadzeniu dyskusji grupowej 5. Kiedy zespół nie jest dobrym środkiem do realizacji celów?6. Krótki kurs budowania zespołu 7. Literatura uzupełniająca

Rozdział 3. Motywowanie i wspomaganie rozwoju kariery pracowników

1. Teorie motywacji   1.1. Potrzeby jako źródło motywacji – teorie treści       1.1.1. Piramida Maslowa – hierarchia potrzeb       1.1.2. Teoria ERG       1.1.3. Motywacja osiągnięć       1.1.4. Paradoks Herzberga    1.2. Motywowanie od strony procesu       1.2.1. Trzy czynniki motywacyjne Vrooma (model oczekiwanej wartości)       1.2.2. Teoria sprawiedliwości Adamsa    1.3. Teorie uczenia się – wzmocnienia motywacji 2. Praktyczne podejście do motywowania pracowników – modele motywacji    2.1. Model tradycyjny    2.2. Model stosunków pracowniczych (Human Relations)    2.3. Model zasobów ludzkich       2.3.1. Teoria X i Y McGregora       2.3.2. Teoria człowieka dojrzałego Chrisa Argyrisa 3. Wykorzystywanie wiedzy o motywowaniu pracowników przy projektowaniu stanowisk pracy – alternatywne wzory pracy 4. Bariery i trudności w uzyskiwaniu zamierzonych efektów motywacyjnych 5. Strategia firmy w dziedzinie motywowania pracowników    5.1. System ocen pracowników    5.2. Kierowanie karierą       5.2.1. Pojęcie kierowania karierą       5.2.2. Cykl zmian na ścieżce kariery       5.2.3. Powiązanie kariery z cyklem życia człowieka       5.2.4. Osobowość a planowanie kariery       5.2.5. System wartości a planowanie kariery    5.3. Nowe podejścia do motywowania       5.3.1. Zarządzanie przez cele (ZPC)       5.3.2. Zarządzanie przez jakość       5.3.3. Benchmarking       5.3.4. Reinżynieria       5.3.5. Organizacja ucząca się 6. Literatura uzupełniająca

Rozdział 4. Komunikowanie się – podstawy

1. Rola komunikowania się w organizacji 2. Wprowadzenie do komunikacji społecznej 3. Komunikacja intrapersonalna    3.1. Poziomy logiczne (neurologiczne) Diltsa       3.1.1. Misja: PO CO?       3.1.2. Tożsamość: KIM JESTEM?       3.1.3. Wartości: DLACZEGO?  
      3.1.4. Przekonania: DLACZEGO?       3.1.5. Umiejętności: JAK?       3.1.6. Zachowanie: CO ROBIĘ?       3.1.7. Środowisko (otoczenie): GDZIE? Z KIM? KIEDY?    3.2. Emocje       3.2.1. Inteligencja emocjonalna       3.2.2. Analiza własnych emocji    3.3. Intuicja       3.3.1. Charakterystyka intuicyjnych menedżerów 4. Komunikacja interpersonalna    4.1. Definicja    4.2. Modele procesu komunikowania się    4.3. System komunikacji    4.4. Kanały komunikacji       4.4.1. Komunikacja słowna (kanał werbalny)       4.4.2. Komunikacja niewerbalna       4.4.3. Kanał wizualny       4.4.4. Kanał wokalny    4.5. Bariery w komunikowaniu interpersonalnym       4.5.1. Bariery fizyczne       4.5.2. Bariery ludzkie 5. Umiejętności w komunikacji interpersonalnej    5.1. Budowanie dobrego kontaktu       5.1.1. Dopasowanie i odzwierciedlenie       5.1.2. Dopasowanie zachowań       5.1.3. Dopasowanie umiejętności       5.1.4. Dopasowanie wartości i przekonań       5.1.5. Dopasowanie na poziomie tożsamości –  płeć       5.1.6. Dopasowanie na poziomie tożsamości – generacja Y    5.2. Słuchanie       5.2.1. Poziomy słuchania       5.2.2. Techniki aktywnego słuchania    5.3. Umiejętność zadawania pytań    5.4. Mówienie       5.4.1. Wybór rodzaju przekazu       5.4.2. Wybór struktury przekazu       5.4.3. Motywacyjna funkcja słowa       5.4.4. Zachowania wywołujące opór odbiorcy   5.5. Pisanie       5.5.1. Jak pisać?       5.5.2. Po co pisać?    5.6. Poczta elektroniczna       5.6.1. Podstawowe zasady pisania służbowych listów elektronicznych       5.6.2. Savoir-vivre służbowej korespondencji e-mailowej       5.6.3. Konstruowanie wiadomości       5.6.4. Edycja wiadomości elektronicznych i innych tekstów    5.7. Strategia wyboru kanału 6. Komunikowanie się w organizacji    6.1. Specyfika komunikowania się w organizacji       6.1.1.Komunikacja rutynowa       6.1.2. Komunikacja spontaniczna       6.1.3. Skuteczność komunikowania się w organizacji    6.2. Wewnętrzne public relations – oddziaływanie na pracowników      6.2.1. Techniki komunikacji wewnętrznej   6.3. Bariery organizacyjne w komunikacji 7. Literatura uzupełniająca

Rozdział 5. Komunikacja w pracy menedżera – praktyka

1. Komunikacja – podstawowe narzędzie pracy menedżera 2. Komunikacja interpersonalna    2.1. Przygotowanie do rozmowy – narzędzia       2.1.1. Złota Reguła       2.1.2. Platynowa Reguła       2.1.3. Zasada własnej korzyści      2.1.4. Tabela analizy wstępnej       2.1.5. Poziomy logiczne Diltsa       2.1.6. Podstawowe pozycje percepcji w komunikacji    2.2. Typowe rozmowy w pracy menedżera       2.2.1. Udzielanie instrukcji       2.2.2. Wydawanie poleceń      2.2.3. Informowanie o rezultatach pracy       2.2.4. Zasady udzielania informacji zwrotnej      2.2.5. Sugestia poprawy (krytyka)       2.2.6. Pochwała       2.2.7. Rozmowa doradcza       2.2.8. Postępowanie z powtarzającymi się problemami       2.2.9. Delegowanie       2.2.10. Coaching i mentoring 3. Komunikacja w zespole    3.1. Zebrania       3.1.1. Funkcje zebrań      3.1.2. Analiza zebrań pod względem relacji       3.1.3. Rodzaje zebrań       3.1.4. Ogólny schemat postępowania    3.2. Pierwsze zebranie z twoim zespołem      3.2.1. Deklaracja szefa 4. Wystąpienia publiczne   4.1. Analiza Strategiczna Procesu Komunikacji (ASPK)       4.1.1. NADAWCA – kim jesteś?       4.1.2. ODBIORCA – do kogo będziesz mówić?       4.1.3. CEL – co chcesz osiągnąć?       4.1.4. TREŚĆ – co powiesz?       4.1.5. FORMA – czyli jak to zrobisz?       4.1.6. KONTEKST – kiedy i gdzie występujesz? Ile masz czasu?       4.1.7. INFORMACJA ZWROTNA – jak planujesz interakcję ze słuchaczami    4.2. Przygotowanie wystąpienia       4.2.1. Struktura wystąpienia       4.2.2. Wstęp       4.2.3. Treść podstawowa – organizacja materiału i notatki       4.2.4. Łączniki       4.2.5. Zakończenie       4.2.6. Pomoce wizualne i materiały prezentacyjne    4.3. Wystąpienie       4.3.1. Mówca – energia i postawa      4.3.2. Trema       4.3.3. Mówienie       4.3.4. Mowa ciała       4.3.5. Dyskusja       4.3.4. Ewaluacja prezentacji 5. Literatura uzupełniająca

Zakończenie

Bibliografia

Ćwiczenia

Ćwiczenie do wstępu    Ćwiczenie W.1. Za co ci płacą? – analiza funkcji menedżera Ćwiczenia do rozdziału 1   Ćwiczenie 1.1. Test Blake’a i Mouton   Ćwiczenie 1.2. Najmniej lubiany współpracownik (NLW)
   Ćwiczenie 1.3. Ocena stylu przywództwa    Ćwiczenie 1.4. Dopasowanie stylu przywództwa do cech podwładnych   Ćwiczenie 1.5. Twój styl podejmowania decyzji    Ćwiczenie 1.6. Styl liderski „TT”    Ćwiczenie 1.7. Kwestionariusz gotowości do zmiany Ćwiczenia do rozdziału 2    Ćwiczenie 2.1. Skala dojrzałości zespołu    Ćwiczenie 2.2. Identyfikacja problemów występujących w grupie roboczej    Ćwiczenie 2.3. Ocena zespołu Ćwiczenia do rozdziału 3   Ćwiczenie 3.1. Co motywuje pracowników?   Ćwiczenie 3.2. Co cię motywuje?   Ćwiczenie 3.3. Dylemat kierownika   Ćwiczenie 3.4. Twój typ osobowości   Ćwiczenie 3.5. Właściwości pracy    Ćwiczenie 3.6. Twoja orientacja kariery Ćwiczenia do rozdziału 4    Ćwiczenie 4.1. Poziomy logiczne Diltsa –  harmonizowanie    Ćwiczenie 4.2. Wartości    Ćwiczenie 4.3. Kwestionariusz zdolności intuicyjnych    Ćwiczenie 4.4. Parafraza    Ćwiczenie 4.5. Analiza stylu komunikacji    Ćwiczenie 4.6. Rodzaje pytań Ćwiczenia do rozdziału 5    Ćwiczenie 5.1. Analiza Strategiczna Procesu Komunikacji (ASPK)    Ćwiczenie 5.2. Prezentacja – ocena własnych umiejętności    Ćwiczenie 5.3. Relaksacja przed wystąpieniem    Ćwiczenie 5.4. Ocena prezentacji

Spis rysunków

Spis tabel
Opis wydania
Autor Anna Paszkowska-Rogacz, Ewa Brzezińska
Stron 510
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu