Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych

Autorzy: Przemysław Kledzik
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-890-2
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Przemysław Kledzik
Format:
18x25 cm
Stron:
357


Przedmiot podjętej w pracy tematyki badawczej stanowi zagadnienie działalności organizacji pozarządowych na rzecz na realizacji celów publicznych, obejmujące także kwestię stosunków kooperatywnych pomiędzy tego rodzaju organizacjami a administracją publiczną. Niniejsza problematyka poddana została analizie z perspektywy doktrynalno-prawno-jurysdykcyjnej. Publikacja adresowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób piastujących funkcję organów administracji publicznej albo członków takich organów.

Spis treści

Spis treści
 
Wykaz skrótów
 
1. Akty prawne
2. Periodyki
3. Inne skróty
 
Wstęp
Rozdział I. Problematyka definicyjna oraz typologia podmiotowa organizacji pozarządowych
na gruncie prawa polskiego
 
1. Zagadnienia wstępne
2. Prawne pojęcie organizacji pozarządowej – heterogeniczny charakter definicji
   2.1 „Organizacje pozarządowe” w świetle regulacji konstytucyjnej
   2.2. Analiza ustawowych defi nicji organizacji pozarządowej
      2.2.1. Znaczenie pojęcia organizacji pozarządowej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
         2.2.2.1. Zagadnienia ogólne
         2.2.2.2. Przesłanka braku przynależności do sektora finansów publicznych
         2.2.2.3. Przesłanka niedziałania w celu osiągnięcia zysku
         2.2.2.4. Przesłanki posiadania statusu jednostki wyposażonej lub nieposiadającej na podstawie regulacji szczególnych przymiotu osobowości prawnej oraz ustawowej podstawy funkcjonowania
      2.2.2. Definicja organizacji pozarządowej na bazie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
      2.2.3. Znaczenie pojęcia organizacji pozarządowej na podstawie treści ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   2.3. Komparacja ustawowych defi nicji organizacji pozarządowej z pojęciem organizacji społecznej
   2.4. Normatywne terminy pokrewne względem pojęcia „organizacji pozarządowa”
   2.5. Denotacja podmiotowa pojęcia „organizacja pozarządowa”
3. Wnioski
 
Rozdział II. Ustrojowo-prawne podstawy działalności organizacji pozarządowych na rzecz
osiągania celów publicznych
 
1. Zagadnienia wstępne
2. Podstawy niezależnej i samodzielnej działalności organizacji pozarządowych na rzecz osiągania celów publicznych w sferze zewnętrznej administracji
   2.1 Podmiotowość prywatnoprawna jako przesłanka funkcjonowania organizacji pozarządowych w sferze zewnętrznej administracji
   2.2. Charakterystyka działalności organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych w warunkach wyłączenia zależności organizacyjnej względem organów administracji publicznej
   2.3. Kontrola społeczna jako przejaw działalności organizacji pozarządowych nakierowanej na osiąganie celów publicznych
3. Podstawy prawne współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną na rzecz realizacji celów publicznych
   3.1. Przesłanki kooperacji polskich organizacji pozarządowych z administracją publiczną
   3.2. Charakterystyka form i trybów współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów publicznych na tle krajowych rozwiązań normatywnych
         3.2.1. Charakterystyka zasad i form współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi uregulowanych w u.d.p.p.
         3.2.2. Formy i tryby współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w aspekcie pozostałych regulacji ustawowych
   3.3. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w aspekcie rozwiązań systemowych
      3.3.1. Problematyka zjawiska prywatyzacji zadań publicznych
      3.3.2. Prywatyzacja zadań publicznych w formie zlecania organizacjom zadań publicznych do realizacji w trybach otwartego konkursu ofert (art. 5 ust. 2 pkt 1 u.d.p.p.)
      3.3.3. Prywatyzacja zadań publicznych w formie zlecania zadań publicznych w trybie uproszczonym (art. 5 ust. 2 pkt 6 i 7 u.d.p.p.) 180
      3.3.4. Prywatyzacja zadań publicznych w formie zlecania zadań publicznych w trybie umowy o wykonywanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa (art. 5 ust. 2 pkt 6 i 7 u.d.p.p.)
      3.3.5. Procedury powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w świetle unormowań przyjętych w odrębnych względem u.d.p.p. aktach stanowienia prawa właściwych prawu administracyjnemu
4. Zasady podległości kompetencji organom administracji publicznej przez organizacje pozarządowe w sferze zewnętrznej i wewnętrznej administracji
5. Wnioski
 
Rozdział III. Materialny i prawny wymiar funkcjonowania organizacji pozarządowych w kontekście celów realizacji publicznych
 
1. Zagadnienia wstępne
2. Materia działań organizacji pozarządowych w aspekcie osiągania celów publicznych
   2.1. Kierunki aktywności organizacji pozarządowych
   2.2. Przedmiot kooperacji organizacji pozarządowych z administracją publiczną
      2.2.1. Zakres działania administracji publicznej
      2.2.2. Działalność pożytku publicznego jako wyznacznik płaszczyzny współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
      2.2.3. Charakterystyka obszarów współdziałania organizacji pozarządowych z poszczególnymi kategoriami organów administracji publicznej
3. Materialnoprawne podstawy uprawnień związanych z posiadaniem statusu organizacji pozarządowej
   3.1. Uprawnienia o charakterze finansowym związane z posiadaniem statusu organizacji pozarządowej
   3.2. Organizacje pożytku publicznego (OPP)
4. Wnioski
 
Rozdział IV. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych w ramach i poza strukturami administracji w ujęciu proceduralnym
 
1. Zagadnienia wstępne
2. Realizacja celów publicznych w kontekście korzystania z uprawnień strony postępowania administracyjnego oraz wykonywania funkcji zleconych z zakresu administracji
3. Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym jako forma instytucjonalnej kontroli społecznej
4. Bimorficzny charakter uczestnictwa organizacji pozarządowych w postępowaniach o charakterze administracyjnym
5. Wnioski

Podsumowanie Wykaz cytowanych aktów prawnych

Akty Rzeczpospolitej Polskiej
Akty obowiązujące
Akty nieobowiazujące
Akty prawa miejscowego
Akty Unii Europejskiej

Wykaz cytowanych orzeczeń 
Bibliografia
Opis wydania
Autor Przemysław Kledzik
Stron 357
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu