Europejskie prawo podatkowe

Autorzy: Rafał Lipniewicz
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-474-4
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Rafał Lipniewicz
Format:
18x25 cm
Stron:
256


Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach członkowskich – poprzez prezentację aktów prawa unijnego przyjętych w celu harmonizacji przepisów prawa podatkowego państw UE.

Spis treści

Spis treści:


Wykaz skrótów


Słowo wstępne


Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej


1.1. Pojęcie prawa Unii Europejskiej (prawa europejskiego)
1.2. Prawo europejskie a prawo państw członkowskich
1.3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w systemie źródeł prawa europejskiego
1.4. Autonomia proceduralna państw członkowskich
1.5. Charakter europejskiego prawa podatkowego
1.6. Stosowanie europejskiego prawa podatkowego a wykładnia prawa podatkowego państw członkowskich


Rozdział 2. Harmonizacja podatkowa w UE


2.1. Pojęcie i zakres harmonizacji podatkowej w UE
2.2. Harmonizacja podatków obrotowych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
2.3. Dyrektywa jako podstawowy instrument harmonizacji prawa podatkowego państw członkowskich
2.4. Harmonizacja podatków obrotowych w UE
2.5. Harmonizacja podatków dochodowych w UE
   2.5.1. Uwagi ogólne
   2.5.2. Bariery harmonizacji podatków dochodowych w UE
2.6. Konkurencja podatkowa w UE


Rozdział 3. Europejskie a międzynarodowe prawo podatkowe


3.1. Uwagi ogólne
3.2. System międzynarodowego prawa podatkowego a harmonizacja prawa podatkowego w UE
3.3. Konkurencja podatkowa a unikanie podwójnego opodatkowania w państwach członkowskich


Rozdział 4. Swobody rynku wewnętrznego a prawo podatkowe


4.1. Charakter prawny swobód rynku wewnętrznego
4.2. Badanie dyskryminacji podatkowej w świetle swobód rynku wewnętrznego
4.3. Porównywalność sytuacji rezydentów i nierezydentów podatkowych państwa członkowskiego
4.4. Swoboda przedsiębiorczości w kontekście opodatkowania bezpośredniego
   4.4.1. Zakres swobody przedsiębiorczości
   4.4.2. Swoboda przedsiębiorczości a unikanie opodatkowania
   4.4.3. Swoboda wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów w innym państwie członkowskim
   4.4.4. Rozdział kompetencji podatkowych państw członkowskich a ograniczenia swobody przedsiębiorczości
4.5. Swoboda przepływu kapitału w kontekście opodatkowania bezpośredniego
   4.5.1. Zakres swobody przepływu kapitału
   4.5.2. Odmienne traktowanie a dyskryminacja nierezydentów w zakresie przepływów kapitałowych
   4.5.3. Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jako instrument gwarancji swobody przepływu kapitału
4.6. Swoboda przepływu pracowników w kontekście opodatkowania bezpośredniego
   4.6.1. Zakres swobody przepływu pracowników
   4.6.2. Podatkowe gwarancje wykonywania działalności zawodowej w innym państwie członkowskim
   4.6.3. Wpływ sytuacji osobistej podatnika na stosowanie zasady
niedyskryminacji
   4.6.4. Uzasadnione odmienne traktowanie pod względem podatkowym w świetle swobody przepływu pracowników
   4.6.5. Swoboda przepływu pracowników a regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania


Rozdział 5. Podatek od wartości dodanej


5.1. Uwagi ogólne
5.2. Przedmiot i zakres stosowania
5.3. Podatnicy podatku VAT
5.4. Transakcje podlegające opodatkowaniu
   5.4.1. Dostawa towarów
   5.4.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   5.4.3. Świadczenie usług
   5.4.4. Import towarów
5.5. Zasady ustalania miejsca dokonania transakcji podlegających opodatkowaniu
   5.5.1. Miejsce dostawy towarów
   5.5.2. Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
   5.5.3. Miejsce świadczenia usług
   5.5.5. Miejsce importu towarów
5.6. Podstawa opodatkowania
5.7. Stawki i zwolnienia
5.8. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
5.9. Obowiązki dokumentacyjne podatników VAT
 
Rozdział 6. Podatek akcyzowy


6.1. Uwagi ogólne
6.2. Zasady ogólne opodatkowania i podstawowe definicje
6.3. Obowiązek podatkowy
6.4. Zwolnienia z podatku
6.5. Produkcja, przetwarzanie i przechowywanie wyrobów akcyzowych
   6.5.1. Zasady ogólne
   6.5.2. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
   6.5.3. Przemieszczanie i opodatkowanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji
      6.5.3.1. Nabywanie przez osoby prywatne
      6.5.3.2. Przechowywanie w innym państwie członkowskim
      6.5.3.3. Sprzedaż na odległość
      6.5.3.4. Zniszczenia, utraty i nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych
      6.5.3.5. Oznaczenia


Rozdział 7. Podatek od zysków spółek zależnych


7.1. Uwagi ogólne
7.2. Systemy opodatkowania dywidend
7.3. Cel dyrektywy 90/435
7.4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
7.5. Zasady opodatkowania transgranicznych dywidend w UE
   7.5.1. Uwagi ogólne
   7.5.2. Zastosowanie przepisów dyrektywy w państwie spółki dominującej
   7.5.3. Zastosowanie przepisów dyrektywy w państwie spółki zależnej
7.6. Przepisy dyrektywy 90/435 a umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania


Rozdział 8. Podatek od odsetek i należności licencyjnych


8.1. Uwagi ogólne
8.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy
8.3. Zasady opodatkowania
8.4. Wyłączenie płatności jako odsetek i należności licencyjnych
8.5. Minimalne standardy prawnej ochrony interesów fi skalnych państw UE


Rozdział 9. Podatek od transgranicznych zdarzeń restrukturyzacyjnych


9.1. Uwagi ogólne
9.2. Zakres zastosowania
9.3. Zasady stosowane do łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów oraz wymiany udziałów
9.4. Opodatkowanie przekazania stałego zakładu
9.5. Opodatkowanie spółek podatkowo transparentnych
9.6. Przeniesienie statutowej siedziby spółki europejskiej
9.6.1. Ogólna charakterystyka spółki europejskiej
9.6.2. Podatkowe konsekwencje przeniesienia siedziby SE do innego państwa członkowskiego
9.7. Przesłanki odmowy stosowania dyrektywy


Rozdział 10. Podatek od gromadzenia kapitału


10.1. Uwagi wstępne
10.2. Zakres przedmiotowy
10.3. Stawka podatku kapitałowego i ramy czasowe jego stosowania
10.4. Zakres opodatkowania
10.5. Podstawa opodatkowania podatkiem kapitałowym

Rozdział 11. Podatek od dochodów z oszczędności


11.1. Uwagi ogólne
11.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
11.3. Tożsamość i miejsce zamieszkania właścicieli odsetek
11.4. Wymiana informacji


Rozdział 12. Ceny transferowe w kontekście przedsiębiorstw
powiązanych w UE


12.1. Istota problematyki cen transferowych
12.2. Ceny transferowe w regulacjach prawa międzynarodowego
12.3. Ceny transferowe w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego
   12.3.1. Uwagi ogólne
      12.3.2. Eliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych w UE
         12.3.2.1. Uwagi wprowadzające
         12.3.2.2. Zasady stosowane do korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych oraz przypisywania zysków stałym zakładom
      12.3.2.3. Porozumienie stron i postępowanie arbitrażowe
12.4. Dokumentacja cen transferowych w UE
   12.4.1. Uwagi ogólne
   12.4.2. Zalecenia skierowane do państw członkowskich
   12.4.3. Wymogi w zakresie unijnej dokumentacji cen transferowych


Rozdział 13. Podatkowe aspekty funkcjonowania transgranicznych grup spółek w UE


13.1. Transgraniczne struktury przedsiębiorstw a podatkowe podmioty powiązane
13.2. Transgraniczne straty podatkowe
13.3. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych wg regulacji państwa spółki głównej
13.4. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby w Unii Europejskiej


Rozdział 14. Trangraniczne procedury administracyjne w sprawach podatkowych w UE


14.1. Współpraca organów podatkowych w zakresie podatków bezpośrednich
   14.1.1. Uwagi ogólne
   14.1.2. Ogólne zasady współpracy
   14.1.3. Wymiana informacji na wniosek
   14.1.4. Wymiana informacji z urzędu
   14.1.5. Ograniczenia wymiany informacji
   14.1.6. Kontrole równoczesne
   14.5.4. Skuteczność kontroli podatkowych a ograniczenia swobody przepływu kapitału
14.2. Współpraca organów podatkowych państw członkowskich w zakresie podatku VAT
   14.2.1. Uwagi ogólne
   14.2.2. Zasady regulujące wymianę informacji
   14.2.3. Wymiana informacji na wniosek
   14.2.4. Wymiana informacji bez uprzedniego wniosku
   14.2.5. Przechowywanie i wymiana informacji charakterystycznych dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
   14.2.6. Sieć wymiany informacji Eurofi sc
14.3. Egzekucja podatkowa w UE


Rozdział 15. Koncepcje reform podatkowych w Unii Europejskiej


15.1. Uwagi ogólne
15.2. Opodatkowanie według miejsca siedziby głównej (Home State Taxation – HST)
15.3. Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB)
15.4. Reforma sytemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie podatku VAT


Bibliografia


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Opis wydania
Autor Rafał Lipniewicz
Stron 256
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu