Innowacje w zarządzaniu

Autorzy: Regina Lenart-Gansiniec (red.)
Rodzaj
Innowacje w zarządzaniu
Wydawca: CeDeWu
Symbol:9788375568776
ISBN:978-83-7556-877-6
Data dodania:2016-11-16
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Innowacje w zarządzaniu
Rok wydania: 2016
Stron: 372


Publikacja stanowi odzwierciedlenie tendencji dostrzeganych zarówno w nauce, jak i praktyce gospodarczej. Polegają one na tym, że organizacje nakierowane są na stałe poszukiwanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Powstanie tej książki wynika z przekonania jej autorów o służebnej roli innowacji w budowaniu konkurencyjności oraz przewagi konkurencyjnej organizacji. Autorzy poszczególnych artykułów wskazują, że innowacje mogą być stosowane we wszystkich aspektach życia gospodarczego, począwszy od marketingu, projektowania, po jakość, badania i rozwój, kończąc na szkoleniach, finansach czy logistyce. Pełnią one nie tylko funkcje w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów, ale przede wszystkim w zarządzaniu organizacjami publicznymi.

Najważniejsze obszary tematyczne to:
- innowacja - istota i pojęcie, uwarunkowania,
- instrumentarium innowacji - społeczna odpowiedzialność biznesu, ICT, CRM, Big Data, marketing, controlling,
- innowacje w sektorze publicznym - innowacje w sektorze edukacji, związkach metropolitarnych, samorządzie terytorialnym,
- innowacje i zarządzanie zasobami ludzkimi - znaczenie kapitału ludzkiego w tworzeniu innowacji.

Autorami są młodzi adepci nauki z kilkudziesięciu ośrodków akademickich w Polsce.
Wstęp 17


Część I
Innowacje - teoria i praktyka

Rozdział 1
W kierunku innowacyjności. Istota strategii innowacji - Edyta Maria Pieniacka 23
Streszczenie 23
Wprowadzenie 23
1.1. Pojęcie innowacji w świetle literatury przedmiotu 26
1.2. Istota strategii innowacji 29
Podsumowanie 33
Bibliografia 34

Rozdział 2
Innowacyjność jako główne narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - z perspektywy pokolenia Y - Natalia Malik, Mateusz Niemczyk 35
Streszczenie 35
Wprowadzenie 35
2.1. Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 36
2.2. Pokolenie Y jako liderzy innowacyjności 40
2.3. Analiza wyników przeprowadzonych badań sondażowych 42
Podsumowanie 43
Bibliografia 44

Rozdział 3
Skuteczne zarządzanie procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie - propozycja usprawnień - Zofia Gródek-Szostak 47
Streszczenie 47
Wprowadzenie 48
3.1. Skuteczne zarządzanie innowacjami 49
3.2. Podejście do zarządzania procesem innowacyjnym w procedurze ProMaTeT 49
3.3. ProMaTeT w zastosowaniu praktycznym - studium przypadku FORMES Sp. z o.o. 55
Podsumowanie 61
Bibliografia 62

Rozdział 4
Wiedza jako zasób kluczowy dla rozwoju ekoinnowacji w polskich firmach-dostawcach technologii środowiskowych - Magdalena Marczewska 63
Streszczenie 63
Wprowadzenie 64
4.1. Wiedza jako źródło powstawania ekoinnowacji 64
4.2. Metodyka badań 67
4.3. Znaczenie wiedzy dla rozwoju ekoinnowacji w polskich firmach-dostawcach technologii środowiskowych 69
Podsumowanie 72
Bibliografia 72

Rozdział 5
Internacjonalizacja klastrów jako innowacyjna metoda rozwoju przedsiębiorstw i regionów - Sylwia Gębicz, Magdalena Konwa 75
Streszczenie 75
Wprowadzenie 76
5.1. Czym są klastry? 76
5.2. Cykl życia klastra 77
5.3. Korzyści wynikające z klasteringu 78
5.3. Proces internacjonalizacji 78
5.4. Korzyści wynikające z internacjonalizacji oraz stosowane narzędzia 80
5.5. Wyniki badań ankietowych 82
Podsumowanie 84
Bibliografia 84

Rozdział 6
Start-up jako innowacyjna forma biznesu - przykłady wybranych przedsięwzięć - Aleksandra Grzesik 87
Streszczenie 87
Wprowadzenie 88
6.1. Start-up - terminologia zagadnienia 88
6.2. Formy wsparcia start-upów 89
6.3. Jakie start-upy odnoszą sukces? 91
6.4. Przykłady wybranych start-upów 92
6.4.1. Asante Bamboo Bikes 92
6.4.2. Risk Made in Warsaw 93
6.4.3. HOLLO 93
6.4.4. Intelclinic 93
6.4.5. Arguido 94
6.4.6. Fordrivers 94
6.4.7. Portal www.prawos.pl 95
Podsumowanie 96
Bibliografia 96


Część II
Innowacje - narzędzia i wsparcie

Rozdział 7
Polish Entrepreneurs' Shift to CSR Governance Innovation - Maria Halemba 101
Abstract 101
Introduction 101
7.1. CSR Innovation 103
7.2. CSR Governance Models 105
7.3. Polish perspective on governance innovation 107
Conclusion 109
References 110

Rozdział 8
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie budowania wizerunku pracodawcy - Magdalena Kaczyńska, Klaudia Kałuziak, Agnieszka Wojciechowska 113
Streszczenie 113
Wprowadzenie 113
8.1. Narzędzia Corporate Social Responsibility 116
8.2. Argumenty na rzecz działań prospołecznych 117
8.3. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa 119
8.4. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na decyzje o podjęciu pracy w świetle wyników badań własnych 120
Podsumowanie 126
Bibliografia 127

Rozdział 9
Społeczna odpowiedzialność jako innowacja w turystyce - Konrad Suchecki 129
Streszczenie 129
Wprowadzenie 130
9.1. Innowacje - zarys problematyki 130
9.2. CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu 131
9.3. Działalność turystyczna 134
9.4. Społeczna odpowiedzialność w turystyce 135
9.5. Innowacyjność CSR w turystyce 135
Podsumowanie 136
Bibliografia 137

Rozdział 10
Zastosowanie analizy big data w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw - Alicja Choma 139
Streszczenie 139
Wprowadzenie 140
10.1. Istota konkurencyjności 140
10.2. Big data jako dane, informacja i wiedza będące źródłem przewagi konkurencyjnej 143
10.3. Big data w strategiach konkurencyjności przedsiębiorstw 144
Podsumowanie 146
Bibliografia 147

Rozdział 11
Rola internetu w innowacjach marketingowych - Liwia Delińska 149
Streszczenie 149
Wprowadzenie 150
11.1. Istota innowacji w marketingu 150
11.2. Internet jako determinanta rozwoju innowacji marketingowych 153
11.3. Innowacje w strategiach marketingowych 155
11.4. Innowacje w marketingu mix 156
Podsumowanie 158
Bibliografia 159

Rozdział 12
Rola marketingu we współczesnej organizacji - Magdalena Murzyn 161
Streszczenie 161
Wprowadzenie 161
12.1. Ewolucja marketingu 162
12.2. Typy orientacji przedsiębiorstw 163
12.3. Ewolucja znaczenia marketingu w przedsiębiorstwie 164
12.4. Miejsce marketingu w organizacji 166
Podsumowanie 169
Bibliografia 169

Rozdział 13
Trendy w marketingu społecznie zaangażowanym - Anita Tkocz 171
Streszczenie 171
Wprowadzenie 172
13.1. Marketing społecznie zaangażowany 173
13.2. Korzyści wynikające z realizowanych programów marketingu społecznie zaangażowanego 174
13.3. Wzrost znaczenia marketingu społecznie zaangażowanego 175
13.4. Marketing wspólnej sprawy zastępuje filantropię 176
13.5. Rozwój marketingu społecznie zaangażowanego i jego standardów 177
Podsumowanie 178
Bibliografia 179

Rozdział 14
CRM jako kluczowy aspekt zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem - Beata Mitura, Magdalena Kostyra 181
Streszczenie 181
Wprowadzenie 182
14.1. Definicja 182
14.2. Koncepcja CRM 183
14.3. Korzyści i zagrożenia 184
14.4. Składniki i obszary CRM 185
14.5. Kanały komunikacji z klientem w systemach CRM 186
14.6. Cechy funkcjonale i klasyfikacje systemów CRM 187
14.7. Wdrożenia CRM w Polsce 188
Podsumowanie 189
Bibliografia 189

Rozdział 15
Korzyści wynikające z zastosowania narzędzi informatycznych w controllingu - Katarzyna Wojdyła 191
Streszczenie 191
Wprowadzenie 191
15.1. Próby definiowania controllingu i jego istota 192
15.2. Controlling w Polsce 194
15.3. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w controllingu 195
Podsumowanie 199
Bibliografia 199

Rozdział 16
Model Lean LPPO jako odpowiedź na główne bariery wdrożenia Lean Manufacturing - Maciej Pieńkowski 201
Streszczenie 201
Wprowadzenie 202
16.1. Bariery wdrażania Lean Manufacturing 202
16.2. Model Lean LPPO 204
16.3. Przywództwo 205
16.4. Ludzie 206
16.5. Proces 207
16.6. Wyniki 208
16.7. Bariery a model Lean LPPO 209
Podsumowanie 211
Bibliografia 211


Część III
Innowacje - zarządzanie publiczne

Rozdział 17
Specyfika innowacji pedagogicznych w placówkach oświatowych - Aleksandra Dudzik 215
Streszczenie 215
Wprowadzenie 216
17.1. Specyfika innowacji w ujęciu ogólnym 217
17.1.1. Typologie 219
17.1.2. Proces innowacyjny 219
17.1.3. Czynniki hamujące i wspierające 220
17.2. Innowacja pedagogiczna jako specyficzna forma innowacji w placówkach oświatowych 222
17.2.1. Typologie 223
17.2.2. Proces innowacyjny 224
17.2.3. Czynniki hamujące i wspierające 225
17.3. Czynniki wyróżniające innowacje pedagogiczne 228
Podsumowanie 231
Bibliografia 231

Rozdział 18
Wspieranie innowacyjności przez samorząd terytorialny a związek metropolitarny - Piotr Feczko 235
Streszczenie 235
Wprowadzenie 236
18.1. Potrzeba wspierania innowacyjności przez władze publiczne i rozwój obszarów metropolitarnych 236
18.2. Związek metropolitarny nową instytucją samorządu terytorialnego 239
18.3. Możliwości wspierania innowacyjności przez związek metropolitarny 241
Podsumowanie 243
Bibliografia 243

Rozdział 19
Budowanie potencjału innowacyjnego firm Dolnego Śląska z wykorzystaniem dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Marta Wysogląd 245
Streszczenie 245
Wprowadzenie 246
19.1. Pojęcie innowacji w ramach dotacji unijnych 246
19.2. Środki unijne dla MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 247
19.3. Stopień wykorzystania dotacji unijnych przez dolnośląskie przedsiębiorstwa w ramach RPO WD 2007-2013 249
19.4. Wykorzystanie dotacji unijnych przez dolnośląskie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 252
Podsumowanie 254
Bibliografia 255

Rozdział 20
Problemy w procesie wprowadzania innowacji - na przykładach z życia zawodowego osób zarządzających instytucjami publicznymi - Natalia Wilk 257
Streszczenie 257
Wprowadzenie 258
Część zasadnicza 258
Podsumowanie 261
Bibliografia 262


Część IV
Innowacje - innowacje - kapitał ludzki

Rozdział 21
Koncepcje cech przywódczych w kontekście innowacyjnego zarządzania organizacją - Ligia Jankowska 265
Streszczenie 265
Wprowadzenie 266
21.1. Przywództwo a style kierowania 266
21.2. Przywództwo w kontekście badań 268

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu