Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany

Autorzy: Piotr Korzeniowski
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-530-7
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Piotr Korzeniowski
Format:
18x25 cm
Stron:
330


Książka zwraca uwagę na przemiany prawa ochrony środowiska, pokazując kierunek jego dużego powiązania z prawem gospodarczym. Problematyka prawna procesu inwestycyjno-budowlanego postrzegana jest przez pryzmat instytucji systemu prawa ochrony środowiska. Jest to nowy obszar prawa inwestycyjnego posiadający szczególne znaczenie praktyczne dla gospodarki i działalności inwestycyjnej.

Spis treści

Wykaz skrótów


Przedmowa


Część 1. Instytucje prawne ochrony środowiska


1. Instytucja w systemie prawa ochrony środowiska


1.1. System prawa ochrony środowiska w ujęciu teoretycznym
1.2. Znaczenie pojęcia instytucja prawna
1.3. Instytucja prawna ochrony środowiska


2. Instytucje ogólne systemu prawa ochrony środowiska


2.1. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska
   2.1.1. Zasada zrównoważonego rozwoju
   2.1.2. Zasada kompleksowości ochrony środowiska
   2.1.3. Zasada prewencji
   2.1.4. Zasada przezorności
   2.1.5. Zasada materialnej odpowiedzialności sprawcy zanieczyszczającego środowisko (zasada „zanieczyszczający płaci”)
   2.1.6. Zasada nadrzędności wymagań ochrony środowiska
   2.1.7. Zasada dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
   2.1.8. Zasada partycypacji publicznej
2.2. System zarządzania środowiskowego EMAS
2.3. Instrumenty finansowo-prawne
   2.3.1. Pojęcie instrumentu finansowo-prawnego w prawie ochrony środowiska
   2.3.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska
      2.3.2.1. Opłaty wynikające z ochrony powierzchni i zasobów wnętrza ziemi
   2.3.3. Opłaty podwyższone
   2.3.4. Administracyjne kary pieniężne
   2.3.5. Opłata produktowa
   2.3.6. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych
2.4. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
   2.4.1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej
   2.4.2. Odpowiedzialność cywilna
   2.4.3. Odpowiedzialność karna
   2.4.4. Odpowiedzialność administracyjna
      2.4.4.1. Właściwość organów w sprawach dotyczących szkód w środowisku
      2.4.4.2. Wykazanie prowadzenia działalności stwarzającej ryzyko
      2.4.4.3. Ustalenie szkody w środowisku
         2.4.4.3.1. Ustalenie związku przyczynowego
         2.4.4.3.2. Ustalenie bezpośredniego zagrożenia szkodą
2.5. Oceny oddziaływania na środowisko
   2.5.1. Prognoza oddziaływania na środowisko
   2.5.2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
   2.5.3. Ocena indywidualna
   2.5.4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
   2.5.5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
   2.5.6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
2.6. Obszary ograniczonego użytkowania
2.7. Strefy przemysłowe
2.8. Ochrona przed zanieczyszczeniem w związku z eksploatacją infrastruktury komunikacyjnej


3. Instytucje prawne sektorowej ochrony środowiska


3.1. Ochrona powietrza
3.2. Ochrona przed hałasem
3.3. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
3.4. System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
3.5. System handlu uprawnieniami do emisji
3.6. Domniemanie prawne w gospodarce odpadami
3.7. Gospodarowanie wodami
   3.7.1. Prawo własności wód
   3.7.2. Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości
   3.7.3. Pozwolenie wodnoprawne
   3.7.4. Wykonywanie oraz utrzymywanie urządzeń wodnych objętych budownictwem wodnym
   3.7.5. Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
   3.7.6. Szczególne rozwiązania prawne związane z usuwaniem skutków powodzi
3.8. Gospodarowanie zasobami litosfery
   3.8.1. Własność górnicza
   3.8.2. Koncesje
   3.8.3. Prace geologiczne
   3.8.4. Ruch zakładu górniczego
   3.8.5. Podziemne składowanie odpadów
   3.8.6. Odpowiedzialność za szkody górnicze
3.9. Gospodarowanie zasobami przyrody
   3.9.1. Park narodowy
   3.9.2. Rezerwat przyrody
   3.9.3. Park krajobrazowy
   3.9.4. Obszar chronionego krajobrazu
   3.9.5. Obszary Natura 2000
   3.9.6. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
   3.9.7. Użytek ekologiczny
   3.9.8. Stanowisko dokumentacyjne
   3.9.9. Pomnik przyrody
   3.9.10. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
3.10. Gospodarowanie zasobami biosfery
   3.10.1. Gospodarka leśna
   3.10.2. Lasy ochronne
   3.10.3. Zasady udostępniania lasów
   3.10.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
   3.10.5. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa
   3.10.6. Obwody łowieckie


Część 2. Instytucje prawne procesu inwestycyjno-budowlanego


4. Instytucje prawne dotyczące nieruchomości


4.1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych
   4.1.1. Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
   4.1.2. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej
   4.1.3. Zapobieganie degradacji gruntów
   4.1.4. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
4.2. Gospodarka nieruchomościami
   4.2.1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
   4.2.2. Zasoby nieruchomości
   4.2.3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
   4.2.4. Przetargi na zbycie nieruchomości
   4.2.5. Oddawanie w trwały zarząd
   4.2.6. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
   4.2.7. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości
   4.2.8. Podziały nieruchomości
   4.2.9. Prawo pierwokupu nieruchomości
   4.2.10. Wywłaszczanie nieruchomości


5. Instytucje prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego


5.1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako zadanie publiczne
5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
5.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5.5. Postępowanie nadzorcze
5.6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5.7. Lokalizacja inwestycji celu publicznego


6. Instytucje prawne Prawa budowlanego


6.1. Funkcja reglamentacyjna Prawa budowlanego
6.2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
6.3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę)
6.4. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
6.5. Utrzymanie obiektów budowlanych
6.6. Katastrofa budowlana
6.7. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego


Wnioski końcowe

Bibliografia
Opis wydania
Autor Piotr Korzeniowski
Stron 330
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu