Legislacja administracyjna

Autorzy: Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Mariusz Paździor, Katarzyna Popik-Chorąży, Kamil Sikora
Rodzaj
Wydawca: Difin
ISBN:978-83-7641-871-1
Data dodania:2014-08-21
Autor:
Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Mariusz Paździor, Katarzyna Popik-Chorąży, Kamil Sikora
Format:
18x25 cm
Stron:
251


Jest to pierwsza na rynku wydawniczym książka, która całościowo traktuje o najważniejszych zagadnieniach legislacji administracyjnej, zarówno z punktu widzenia teorii prawa, jak i nauki administracji oraz prawa administracyjnego czy konstytucyjnego.

Spis treści

Spis treści:

Wykaz najważniejszych skrótów
 
Wstęp
 
Rozdział I
PODSTAWY TEORII PRAWA W LEGISLACJI ADMINISTRACYJNEJ
(Jarosław Kostrubiec)
 
   1.1. Język prawny i prawniczy
   1.2. Przepis prawny a norma prawna
      1.2.1. Pojęcie i rodzaje przepisów prawnych
      1.2.2. Pojęcie i koncepcje budowy normy prawnej
   1.3. System prawa
      1.3.1. Cechy i podziały systemu prawa
      1.3.2. Luki i sprzeczności w systemie prawa
   1.4. Tworzenie prawa
      1.4.1. Formy tworzenia prawa
      1.4.2. Polityka prawa
      1.4.3. Racjonalne tworzenie prawa
   1.5. System źródeł prawa
   1.6. Budowa aktu normatywnego
   1.7. Obowiązywanie prawa
   1.8. Wykładnia prawa
      1.8.1. Rodzaje wykładni prawa ze względu na podmiot i moc wiążącą
      1.8.2. Rodzaje wykładni prawa ze względu na metodę
      1.8.3. Rodzaje wykładni ze względu na rezultat
 
Rozdział II
ZASADY PRZYGOTOWANIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY
(Jarosław Kostrubiec)
 
   2.1. Inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów
   2.2. Model rządowego postępowania prelegislacyjnego
   2.3. Rządowe Centrum Legislacji i Rada Legislacyjna
 
Rozdział III
ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE I ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY
(Mariusz Paździor)


   3.1. Miejsce rozporządzenia w systemie źródeł prawa
   3.2. Rozporządzenie wykonawcze (klasyczne)
      3.2.1. Upoważnienie ustawowe
      3.2.2. Derogacja rozporządzenia
      3.2.3. Sądowa kontrola rozporządzeń
   3.3. Rozporządzenia inne niż klasyczne
      3.3.1. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego
      3.3.2. Rozporządzenie z mocą ustawy w czasie stanu wojennego
 
Rozdział IV
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Mirosław Karpiuk)
 
   4.1. Akty prawa miejscowego jako kategoria konstytucyjna
   4.2. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu gminnego
   4.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu powiatowego
   4.4. Akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa
   4.5. Projekty aktów prawa miejscowego
 
Rozdział V
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(Kamil Sikora)
 
   5.1. Istota aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej
   5.2. Cechy aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej
   5.3. Rodzaje i formy aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej
   5.4. Standardy poprawności prawodawczej aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej
   5.5. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę
   5.6. Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji niezespolonej
 
Rozdział VI
ŹRÓDŁA PRAWA WEWNĘTRZNEGO
(Katarzyna Popik-Chorąży)
 
   6.1. Źródła prawa wewnętrznego – zagadnienia ogólne
   6.2. Akty planowania
   6.3. Statuty i regulaminy
   6.4. Normy techniczne
   6.5. Zwyczaj
   6.6. Prawo sędziowskie
 
Rozdział VII
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PRAWODAWCZĄ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(Kamil Sikora)
 
   7.1. Istota nadzoru i kontroli
   7.2. Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów administracji rządowej
      7.2.1. Nadzór i kontrola nad stanowieniem aktów prawa miejscowego
      7.2.2. Nadzór i kontrola nad stanowieniem innych aktów normatywnych organów administracji rządowej
   7.3. Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów jednostek samorządu terytorialnego
      7.3.1. Uprawnienia nadzorcze Prezesa Rady Ministrów
      7.3.2. Uprawnienia nadzorcze wojewody
      7.3.3. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnej izby obrachunkowej
 
Rozdział VIII
KONTROLA PRAWOTWÓRCZEJ DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WYKONYWANA PRZEZ WŁADZĘ SĄDOWNICZĄ
(Mirosław Karpiuk, Kamil Sikora)
 
   8.1. Sądowo-administracyjna kontrola prawotwórczej działalności administracji publicznej (Mirosław Karpiuk)
      8.1.1. Kontrola aktów prawa miejscowego i innych aktów normatywnych dokonywana przez sądy administracyjne
      8.1.2. Skarga podmiotu, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ samorządu terytorialnego bądź aktem prawa miejscowego wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej w sprawie z zakresu administracji publicznej
   8.2. Kontrola Trybunału Konstytucyjnego (Kamil Sikora)
      8.2.1. Orzekanie o zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami
      8.2.2. Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych
 
Bibliografia
Opis wydania
Autor Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Mariusz Paździor, Katarzyna Popik-Chorąży, Kamil Sikora
Stron 251
Format 18x25 cm

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 01
- Mob. 508 200 252

- Fax: 22 827 38 89
- E-mail: dystrybucja@cedewu.pl
imagedystrybucja.cedewu