KSIĘGARNIA

KATEGORIE

Tagi

dotpay

 

Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego

Autorzy: Hanna Żywiecka

  • Wydawnictwo: CeDeWu
  • Rok wydania: 2013
  • ISBN: 978-83-7556-592-9
  • Liczba stron: 334
  • Rodzaj oprawy: Miękka
  • Format: B5
  • FRAGMENT KSIĄŻKI

Dość powszechne zastosowanie niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej podczas ostatniego kryzysu finansowego przez znaczące banki centralne krajów wysoko rozwiniętych, angażujące władze monetarne nie tylko w tradycyjnej roli kredytodawcy ostatniej instancji, ale również animatora rynku i inwestora ostatniej szansy, rodzi przypuszczenie, iż bankowość centralna zyskała nowy wymiar, a powrót do status quo polityki pieniężnej sprzed kryzysu będzie trudny do osiągnięcia.

Książka autorstwa Hanny Żywieckiej stanowi interesujące i, co ważne, aktualne przedsięwzięcie, zmierzające do poznania oraz oceny, podejmowanych niemal ad hoc, nadzwyczajnych działań wybranych banków centralnych, uruchamianych w warunkach zakłóceń w funkcjonowaniu systemów finansowych, pomimo braku teorii ekonomicznej, która wskazywałaby na przewidywane efekty zastosowanych rozwiązań. O oryginalności niniejszej publikacji zadecydowała rzetelność i wnikliwość prezentacji nadzwyczajnych instrumentów polityki pieniężnej wdrożonych w reakcji na kryzys, obejmujących całe spectrum działań służących zwiększeniu dostępu sektora bankowego do płynności, a także stymulowaniu gospodarki za pośrednictwem kanału portfelowego w drodze kontrowersyjnego skupu aktywów sektora publicznego i prywatnego, dokonywanego bezpośrednio przez banki centralne bądź też podmioty trzecie – przy wykorzystaniu środków desygnowanych na ten cel przez władze monetarne. Szczególnie wnikliwie w niniejszej publikacji przedstawiona została reakcja Systemu Rezerwy Federalnej, którego innowacyjne rozwiązania, przede wszystkim w postaci programów płynnościowych przeznaczonych dla podmiotów finansowych niebędących standardowo partnerem transakcji z bankiem centralnym, uznać należy za najbardziej kreatywne. Na uwagę zasługuje także ambitna próba oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań niestandardowych, dokonana w oparciu o dostępne badania empiryczne, jak również odniesienie osiągniętych rezultatów do celów komunikowanych przez władze monetarne.

Książka stanowić może cenną lekturę dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentów tych kierunków, w tym słuchaczy studiów podyplomowych, oraz osób zajmujących się zawodowo polityką makroekonomiczną.

Spis skrótów         6
Wstęp      7

Rozdział 1
Stabilność finansowa jako cel współczesnego banku centralnego              13
1.1. Stabilność monetarna jako cel nadrzędny polityki pieniężnej banku centralnego            14
1.2. Charakterystyka pojęcia stabilności finansowej               17
1.3. Zależność pomiędzy stabilnością finansową i stabilnością monetarną              27
1.4. Stabilność finansowa jako cel polityki publicznej             31
1.5. Rola banków centralnych w utrzymywaniu stabilności finansowej   35
1.6. Uwarunkowania prawne oddziaływania banku centralnego na stabilność finansową – przegląd regulacji wybranych banków centralnych        40
Podsumowanie         50

Rozdział 2
Metody oddziaływania banku centralnego na płynność sektora bankowego             53
2.1. Pojęcie płynności sektora bankowego oraz płynności banku komercyjnego    54
2.2. Źródła kryzysów płynności sektora bankowego i indywidualnych banków       59
2.3. Instrumenty banku centralnego w zarządzaniu płynnością sektora bankowego                61
2.3.1. Tradycyjne narzędzia polityki pieniężnej     61
2.3.2. Wsparcie płynności za pomocą niekonwencjonalnej polityki pieniężnej      71
2.3.3. Instrumenty przywracania płynności indywidualnych banków      86
Podsumowanie         89

Rozdział 3
Reakcja Systemu Rezerwy Federalnej na kryzys finansowy lat 2007-2012               91
3.1. Symptomy kryzysu finansowego na amerykańskim rynku pieniężnym           92
3.2. P olityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej we wczesnej fazie kryzysu   96
3.2.1. Wykorzystanie tradycyjnych narzędzi zwiększania płynności systemu finansowego    96
3.2.2. Udogodnienia dla instytucji depozytowych – program Term Auction Facility              100
3.2.3. Zapewnienie płynności walutowej w drodze międzynarodowych umów swapowych      103
3.3. Nadzwyczajne udogodnienia kredytowo-płynnościowe     105
3.3.1. Nadzwyczajne programy płynnościowe wspierające dilerów rynku pieniężnego            107
3.3.2. Nadzwyczajne programy płynnościowe wspierające innych uczestników rynku            111
3.3.3. Nadzwyczajne programy płynnościowe wspierające rynek papierów zabezpieczonych 124
3.3.4. Działania ratunkowe w odniesieniu do indywidualnych instytucji  129
3.4. Wdrożenie programu skupu aktywów – Large-Scale Asset Purchase               133
Podsumowanie         143

Rozdział 4
Polityka pieniężna wybranych banków centralnych w Europie w odpowiedzi na kryzys finansowy lat 2007-2012            147
4.1. Niekonwencjonalna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w reakcji na kryzys      149
4.1.1. Próby przywracania stabilności za pomocą tradycyjnej polityki pieniężnej  151
4.1.2. Polityka pośredniego poluzowania ilościowego w reakcji na nadzwyczajne zapotrzebowanie sektora bankowego na płynność    154
4.1.3. Zarządzanie płynnością systemu bankowego po szoku wywołanym upadkiem banku Lehman Brothers – Enhanced Credit Support           157
4.1.4. Polityka antykryzysowa EBC w okresie nasilenia kryzysu finansów publicznych w wybranych krajach członkowskich strefy euro            163
4.2. Niekonwencjonalna polityka pieniężna Banku Anglii w odpowiedzi na kryzys finansowy               174
4.3. Niekonwencjonalna polityka pieniężna Szwajcarskiego Banku Narodowego w odpowiedzi na kryzys finansowy             184
4.4. Działania antykryzysowe Narodowego Banku Polskiego  190
Podsumowanie         196

Rozdział 5
Bilans korzyści i kosztów zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej            199
5.1. Klasyfikacja niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej zastosowanych podczas ostatniego kryzysu               200
5.2. Ocena skuteczności niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej        205
5.2.1. Efektywność polityki quantitative easing     206
5.2.2. Efektywność polityki direct credit easing     226
5.2.3. Efektywność polityki indirect (endogenous) quantitative/credit easing       232
5.3. Wpływ niestandardowej polityki pieniężnej na ekspansję bilansów banków centralnych 242
5.4. Dylematy banków centralnych wynikające z zastosowania niekonwencjonalnej polityki pieniężnej               261
5.5. Implikacje kryzysu finansowego dla dalszego prowadzenia polityki pieniężnej                268
Podsumowanie         272

Zakończenie         273
Aneks 1. Geneza kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych             275
1. Źródła kryzysu o charakterze makroekonomicznym          277
2. Źródła kryzysu o charakterze mikroekonomicznym           283
3. Psychologiczne przyczyny kryzysu    294
Aneks 2. Kalendarium kryzysu finansowego lat 2007-2012         297
Bibliografia          307
Spis tabel               319
Spis wykresów       321
Spis schematów     325